Dinkeldal, waterschap Vechtstromen


Het Dinkeldal bestaat uit de Dinkel en het gebied langs beide kanten van de rivier. Ook de beken die verbonden zijn met de Dinkel horen bij het Dinkeldal. Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura2000 wordt gewerkt aan een toekomstbestendig gebied.

Het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande hevige regenval én droogte zorgt namelijk dat er maatregelen nodig zijn om het gebied te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. Het zuidelijke deel van de Dinkel overstroomt in de winter en tegelijkertijd ontstaat er in de zomer een fors watertekort voor landbouw en natuur. De komende jaren werkt het waterschap aan een toekomstbestendige Dinkel. Van Dijk Employment Services draagt zorg voor de ondersteuning en advisering omtrent dit project. Zo wordt er gezorgd voor de opzet van het project en wordt er geadviseerd over de planning en beheersing. Ook bij de financiële administratie, het risicomanagement en de (bestuurlijke) informatievoorziening vervult Van Dijk Employment Services een belangrijke rol.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services