LANDBOUWPORTAAL RIJNLAND, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND


Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen met het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.

 

Van Dijk werkt aan het Landbouwportaal van het hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Landbouwportaal Rijnland
Het Landbouwportaal Rijnland is een subsidieportaal voor agrariërs. Met dit portaal kan het hoogheemraadschap van Rijnland de agrariërs in het gebied helpen bij toekomstgericht en waterbewust ondernemen.

De subsidie is in het leven geroepen om:

 • de water- en bodemkwaliteit te verbeteren;
 • verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied tegen te gaan;
 • meer waterbewustzijn in de agrarische sector te creëren.

Eerder is het Landbouwportaal Noord-Holland ontwikkeld, waarin Rijnland meedeed in het Noord-Hollandse deel van het beheersgebied. De meeste agrariërs zitten juist in het Zuid-Hollandse deel van het gebied. Om ook deze agrariërs ondersteuning te bieden, heeft het hoogheemraadschap een portaal voor zijn hele gebied gemaakt.

Samenwerking
Binnen het portaal werkt het hoogheemraadschap van Rijnland samen met de belangenvereniging van boeren en tuinders LTO-Noord, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en de agrarische natuurbeheercoöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers De Groene Klaver.

Thema’s
Aan de hand van 4 thema’s kunnen agrariërs zich oriënteren over de mogelijkheden voor hun bedrijf en voor het aanvragen van subsidie. Zodra de agrariërs weten welke thema’s voor hen belangrijk zijn, kunnen zij een bedrijfsbezoek van een zogenaamde coach aanvragen. Deze gratis coach heeft kennis van agrarische bedrijfsvoering en geeft advies over maatregelen die mogelijk zijn.

Thema Erfafspoeling mineralen en nutriënten
Als op het erf voer, mest en/of compost opgeslagen worden, bestaat de kans dat deze resten met het regenwater afstromen naar de sloot. Deze erfafspoeling kan sterk verminderd worden met de combinatie van het scheiden van schoon en vuil water en het veegschoonhouden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water op tijd te legen. Subsidie is onder andere mogelijk voor een:

 • veegmachine met opvangbak,
 • rubberschuifmachine.

Thema Duurzaam bodembeheer
Agrariërs kunnen de opbrengst van het land verhogen en de wateroverlast en het watertekort verminderen met duurzaam bodembeheer, bijvoorbeeld met:

 • een bodemvochtsensor voor beregening;
 • drukwisselsystemen voor brede banden;
 • een ekoploeg;
 • een onkruidbestrijdingsmachine voor bodemvriendelijke grondbewerking.

Thema Gewasbeschermingsmiddelen
Boeren en tuinders streven ernaar om gewasbeschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Toch komt het voor dat er onbedoeld middelen in het oppervlaktewater komen. Om dit te verminderen, kunnen zij onder andere subsidie krijgen voor de volgende maatregelen:

 • driftreducerende spuittechnieken;
 • gesloten kistenwassers met zuiveringsvoorziening;
 • precisietechnieken voor onkruidbestrijding.

Thema Perceel- en oeverinrichting en -beheer
Met het goed inrichten en beheren van percelen en slootkanten, kunnen agrariërs bijdragen aan waterkwaliteit en gezonde sloten. Zo is er subsidie beschikbaar voor:

 • een veedrinkbak;
 • tijdelijke oeverafrastering;
 • een infiltratiegreppel;
 • ijzerzanddrainage.

Van Dijk Employment Services
Onze projectleider Maaike van Weering heeft ervoor gezorgd dat het proces achter het Landbouwportaal op een efficiënte manier is ingericht. Ook heeft zij de juiste personen van verschillende disciplines aan elkaar verbonden om het Landbouwportaal tot een succes te maken. Lees hier het interview met projectleider Maaike van Weering.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Van Dijk werkt bij het hoogheemraadschap van Rijnland ook aan het project Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder.

 

 

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services