Natuurnetwerk Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland


Van Dijk werkt met 4 ecologen aan het uitvoeringsprogramma Natuurnetwerk Zuid-Holland, onderdeel van Het Natuurnetwerk Nederland.

Het Natuurnetwerk Nederland heeft als doel natuurgebieden in Nederland op elkaar te laten aansluiten tot een groot netwerk. Want grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland op het land. Het Rijk voor de natuur in de grote wateren binnen de rijkswateren. Voor de provincie Zuid-Holland gaat het om 800 hectare en 190 kilometer aan ecologische verbindingen. Zij werkt hieraan samen met partners zoals grondeigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten, waterschappen en bedrijven.

De specifieke (natuur)doelen van de gebieden en de ecologische verbindingen staan beschreven in het Natuurbeheerplan van de provincie en de herziene nota Ecologische verbindingen (2017). Het plan is om deze doelen voor 2027 te realiseren.

Ecologische advisering en toetsing
Ecologen van het uitvoeringsprogramma werken samen met de provinciaal ecoloog om de ecologische opgave te vertalen naar projectspecifieke maatregelen en over de meerwaarde van inrichtings- en beheermaatregelen te adviseren. Het gaat hier om:

 • inrichting
 • doelbereik
 • (on)mogelijkheden van combinaties van natuur met andere functies
 • zoeken van oplossingen in inrichting en beheer

Van Dijk Werkt
Van Dijk werkt met 4 ecologen aan het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Enkele van hun taken lees je hier:

 • meedenken op strategisch niveau met de projectleiders
 • beoordelen van inrichtingsplannen van gebiedspartijen op ecologische doelmatigheid
 • toetsen van plannen aan de doelen uit het provinciaal beleid
 • samenwerken met de provinciale ecoloog
 • bespreken alternatieve ecologische doelen
 • voorstellen oplossingen om inrichtingen beheersbaar te maken en houden
 • meedenken met particulieren

Belangrijke eigenschappen om deze rol te kunnen vervullen zijn naast gebiedskennis en ecologische expertise ook sensitiviteit voor de maatschappelijke en bestuurlijke gevoeligheden.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in een opdracht zoals deze? Neem dan contact op met Jan van Workum, 078-654 90 60 of info@vandijkwerkt.nl.

Lees hier meer over een van onze andere projecten bij de provincie Zuid-Holland, Veenweiden Krimpenerwaard

 

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services